lunes, 24 de marzo de 2014

"As crónicas de Bran: A revolta dos mestres" de Xosé DuncánEste libro es la primera parte de una trilogía fantástica "As crónicas de Bran" que está formada por “A revolta dos Mestres”, “As portas de Awn” (ya a la venta) y un tercer libro en el que el autor está trabajando actualmente. Además también se relaciona con varios relatos escrito por el autor en la colección de Contos Estraños, como son “O ollo do Corvo”, “Ás bágoas de Neixón” e “Os últimos de Landeiras”.

Xosé Duncan en una presentación

La novela, como el propio nombre de la trilogía indica, nos cuenta la historia de Bran, aunque no se podría decir exactamente que es el protagonista principal, es, digamos el personaje a través del cual podemos seguir la trama, a través del cual conocemos a una serie de personajes y lugares. De cierto modo se nos presenta aquí un típico conflicto de las novelas de fantasía épica como es la lucha entre el bien y el mal, aunque en otros aspectos no es que digamos una novela de fantasía épica en sentido estricto y mucho menos típica. “A revolta dos Mestres” tiene parte de fantasía, pero también tiene cierta dosis de aventura y terror. Tiene personajes que beben de la fantasía más épica como orcos, trolls, magos, dragones,…, pero también hay otros más mitológicos como dioses, nos encontramos a seres diabólicos y también, y esto es uno de los puntos más fuertes de este libro, con personajes que resultan más indefinidos y más difíciles de catalogar.
En esta novela se contraponen dos mundos:
El primero es un mundo de orden, de clases sociales, de poder tiránico, en el que se acaba produciendo una revuelta. Es un mundo subterráneo, oscuro, rígido. Este mundo es Elawei.
El segundo es un mundo de libertad, de igualdad. Es un mundo al aire libre, lleno de campos verdes, mar, aire fresco, sonrisas, unidad. Este mundo sería As Terras de Alba. Un mundo que recuerda mucho a la tierra del autor y la mía misma que es Galicia.
A través de estos dos mundos tan diferentes son por los que Bran transitará en esta novela e irán marcando su evolución, después de una vida sin conocer nada más que la oscuridad y la tiranía viajará hacia la luz y la libertad, y emprenderá una lucha cruenta por conservarlas.
Pero esta novela, como ya he dicho, no sólo tiene como personaje importante a Bran, conoceremos en ella unos actores importantes en la trama como son los maestros, como el propio título nos indica, que como veremos tendrán un carácter muy ambiguo, y a veces no sabremos muy bien que pensar de ellos manteniéndonos en vilo toda la novela. También es un personaje muy fundamental el Forjador (padre de Bran y gobernante de Elawei), su reina consorte; Nash, que había sido elegido para ser sucesor del Forjador durante un tiempo; Dagda, druida de los pictos; Eidlynn, una muchacha picta y en el lado opuesto, las fuerzas oscuras que intentarán sembrar el caos y la lucha en estos mundos dirigidas por Donn y comandadas por Lord Daru.
Como primer libro de la trilogía nos presenta los actores principales y nos presenta un conflicto no resuelto, pues el final es muy abierto y nos mantiene expectantes para la próxima entrega que tendremos la suerte de leer próximamente.

Xosé Duncan, además de escribir esta trilogía y los relatos relacionados con ella en la editorial Contos Estraños, escribió el relato “Branco Nadal” y el microrrelato “A mensaxe” también en Contos Estraños, además de escribir, dibujar y editar en "Sombras no berce" (autoedición) y escribir un relato en "Contos no nicho" de Urco Editora.
Ahora vamos a dejar que el autor nos hable de él y de su novela a través de preguntas que han hecho sus lectores a través de Facebook, y de preguntas que le he propuesto yo misma:

José María Picón:
-Defínete cunha soa palabra (Defínete con solo una palabra)
Visceral
-Cal consideras que é a túa maior influencia? (¿Cuál consideras que es tu mayor influencia?)
Gustaríame pensar que son os escritores como Stevenson, Wells e Poe, aqueles que poñen o foco no dramatismo e a psique dos personaxes máis que na propia historia. Sempre me encheron caracteres como o de John Silver ou Griffin, atormentados pola súa propia natureza e facendo o mal como única saída a existencia que lles tocou vivir.(Me gustaría pensar que son los escritores como Stevenson, Wells y Poe, aquellos que ponen el foco en el dramatismo y la psique de los personajes más que en la propia historia. Siempre me llenaron caracteres como el de John Silver o Grffin, atormentados por su propia naturaleza y haciendo el mal como única salida a la existencia que les tocó vivir)

Vanesa Santiago:
-Qué teñen de especial os corvos? (¿Qué tienen de especial los cuervos?)
O corvo apareceu na miña vida no 2010 cando cheguei a tocar fondo e todo o que quedaba por diante semellaba escuro e carente de sentido. Esa fermosa ave negra é para min o símbolo da resurrección, o navegante entre o mundo dos vivos e os mortos, un mensaxeiro que porta unha misiva para cada un de nós e que tan só temos que saber escoitar. Converteuse no meu tótem, na imaxe que me axuda a tirar para diante cada mañá. (El cuervo aparece en mi vida en el 2010 cuando llegué a tocar fondo y todo lo que me quedaba por delante parecía oscuro y carente de sentido. Esa hermosa ave negra es para mí el símbolo de la resurrección, el navegante entre el mundo de los vivos y los muertos, un mensajero que porta una misiva para cada uno de nosotros y que tan solo tenemos que saber escurchar. Se convirtió en mi tótem, en la imagen que me ayuda a tirar para delante cada mañana)

Erica Couto:
- Que parámetros sigues para a creación dun relato ou novela? Partes dun esquema preestablecido, ou escribes sen ter claro cal será a resolución do conto ou da novela? Precisas saber desde o principio do proceso creativo como rematará a historia? (¿Qué parámetros sigues para la creación de un relato o novela? ¿Partes de un esquema prestablecido,  o escribes sin tener claro cual será la resolución del cuento o de la novela? ¿Necesitas saber desde el principio del proceso creativo como acabará la historia?)
Sempre teño claro a historia principal ou, cando menos, o detonante. No caso do primeiro volume d'As Crónicas de Bran non tiña preestablecido nin o final nin o enlace entre a revolta e os seguintes capítulos. Debo admitir que nese libro leváronme (máis ben arrastráronme) os personaxes. Si que é certo que, a partires de aí, o segundo libro forzoume a deseñar unha estrutura máis definida e xa tiña un final probable cando comecei a escribilo, aínda que non foi o que escribín finalmente, parecíase moito. Sen embargo, se falo de relatos, case nunca marco o final. Non sei, hai algo que me atrae de comezar unha historia e gozala como se fose un lector, sen saber como vai rematar. O que si que me obrigo, para que todo teña coherencia e sentido, é ter moi claro a personalidade e motivacións dos protagonistas. Deste xeito axúdanme a levar a trama dunha maneira natural e fluída.(Siempre tengo claro la historia principal o, por lo menos, el detonante. En el caso del primer volumen de “As Crónicas de Bran” no tenía prestablecido ni el final ni el enclace entre la revuelta y los siguientes capítulos. Debo admitir que en este libro me llevaron (más bien me arrastraron) los personajes. Sí que es cierto que, a partir de ahí, el segundo libro me forzó a diseñar una estructura más definida y ya tenía un final probable cuando empecé a escribirlo, aunque no fue lo que escribí finalmente se parecía mucho. Sin embargo, si hablo de relatos, casi nunca marco el final. No sé, hay algo que me atrae de empezar una historia y gozarla como si fuese un lector, sin saber como va a acabar. Lo que si me obligo, para que todo tenga coherencia y sentido, es tener muy clara la personalidad y motividaciones de los protagonistas. De esta forma me ayuda a llevar la trama de una manera natural y fluída.

-Cales son os teus hábitos de escritor? Cantas horas escribes ó día? Tes un espacio/cuarto propio, persoal e intransferible, para escribir? (¿Cuáles son tus hábitos de escritor? ¿Cuántas horas escribes al día? ¿Tienes un espacio/cuarto propio, personal e intransferible, para escribir)
Son moi maniático. Non comezo a escribir ata que sei que lle vou poder adicar unhas horas determinadas cada día durante o tempo que me leve rematar a obra. Teño que ter unha idea que me enganche e, desde ese concepto, penso nas sucesivas secuencias, como se fose unha película. Cando decido escribir algo, deseño un plan de traballo de unhas dúas ou tres horas ao día. Teño que sentarme no meu portátil na sala, no mesmo sitio, levantarme de cando en vez a botar un cigarro e beber unha birra para imaxinarme as escenas (cando tecleo as cousas teñen que saír libremente, sen atrancos). E non vou dicir máis que senón respondo á seguinte pregunta ;-) (Soy muy maniático. No comienzo a escribir hasta que sé que le voy a poder dedicar unas horas determinadas cada día durante el tiempo que me lleve acabar la obra. Tengo que tener una idea que me enganche y, desde ese concepto, pienso en las sucesivas secuencias, como si fuese una película. Cuando decido escribir algo, diseño un plan de trabajo de unas dos o tres horas al día. Tengo que sentar en mi portátil en la sala, en el mismo sitio, levantarme de vez en cuando a fumarme un cigarrillo y beber una cerveza para imaginarme las escenas-cuando tecleo las cosas tienen que salir libremente, sin atrancos-. Y no voy a decir más que sino respondo a la siguiente pregunta)

Manuel Ángel Gayoso:
- Cal é o teu método para escribir? (¿Cuál es tu método para escribir?)
Fumo un cigarro sentado fronte a xanela da sala. Desde ela podo ver o monte que hai fronte a miña casa e un bo anaco de ceo (case sempre ateigado de nubes e polo que cruzan algúns corvos). Visualizo na miña cabeza o capítulo que quero escribir e, segundo como sexa, escollo a música que mellor o pode ambientar. Séntome no sofá, colócome os cascos e poño música no portátil. Cando xa estou en situación, encérrome en min mesmo e comezo a desenrolar os fragmentos de imaxes que teño na cabeza. Non pode haber ninguén ao meu redor e son absolutamente intratable. (Fumo un cigarro sentado frente a la ventana de la sala. Desde ella puedo ver el monte que hay frente a mi casa y un buen trozo de cielo -casi siempre lleno de nubes y por el que cruzan algunos cuervos-Visualizo en mi cabeza el capítulo que quiero escribir y, segundo como sea, escojo la música que mejor lo puede ambientar. Me siento en el sofá, me coloco los cascos y pongo música en el portátil. Cuando ya estoy en situación, me encierro en mí mismo y empiezo a desenvolver los fragmentos de imágenes que tengo en la cabeza. No puede haber nadie a mi alrededor y soy absolutamente intratable)

Anna Raven:
 -Hai algún personaxe que sexa unha literarización dunha persoa real do teu entorno? ¿Hay algún personaje que sea una literarización de una persona real de tu entorno?
Practicamente todos, dun xeito ou outro. Gústame “asignar” a cada personaxe de ficción, un ser real porque así asegúrome de manter a coherencia no seu comportamento e reaccións e, incluso ás veces, na súa aparencia física. Se tivera que pór un exemplo, O Solla levaríase o premio gordo. Ese vello acumula a experiencia e personalidade do meu avó (que me criou e morreu cando eu tiña cinco anos), do meu pai (co que non vivín ata que tiña seis anos porque andaba a navegar) e do verdadeiro Solla (un vello da miña aldea que sempre, non sei porque, me pareceu un home con un pasado intenso, duro e marabilloso). (Prácticamente todos, de una manero o de otra. Me gusta “asignar” a cada personaje de ficción, un ser real porque así me aseguro de mantener la coherencia en su comportamiento y reacciones e, incluso a veces, en su apariencia física. Si tuviera que poner un ejemplo, O Solla se llevaría el premio gordo. Ese viejo acumula la experiencia y personalidad de mi abuelo -que me crió y murió cuando yo tenía cinco años-, de mi padre-con el que no viví hasta que tenía seis años porque estaba navegando-y del verdadero Solla-un viejo de mi aldea que siempre, no sé porque, me pareció un hombre con un pasado intenso, duro y maravilloso-)

David Cortizo:
- Cal dos teus personaxes te gustaría ser (e porque)? (¿Cuál de tus personajes te gustaría ser y por qué?)
Esta pregunta é realmente complicada de responder sen spoilear parte (ou toda) a triloxía... Gustaríame ser Curuxa. Porque, a pesares de cometer grandes maldades (coma todos nós, nalgún momento das nosas vidas), mantén un espírito inocente e unha causa xusta na súa alma. (Esta pregunta es realmente complicada de responde sin spoleiar parte-o toda-la trilogía…Me gustaría ser Curuxa. Porque, a pesar de cometer grandes maldades-como todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas-,mantiene un espíritu inocente y una causa justa en su alma)

Preguntas mías:
-¿Tienes en mente ya alguna novela o nueva trilogía?
Si. Hai pouco rematei unha novela curta de terror psicolóxico que, se todo vai ben, podería ver a luz durante este ano. Ademais de iso, na cabeza teño unha nova saga de terror con algo de detectives (máis ben investigación), anxos, demos e reliquias de ultramar que aínda estou por decidir se facela en entregas de novelas curtas ou facer un libro algo grande. Ese proxecto penso comezalo este mesmo ano e sentareime en serio con el a partires de Abril. E, tamén hai que dicilo, tal como remata o último volume d'As Crónicas de Bran, no podo negar que me quedan ganas de iniciar, nalgún momento, unha nova triloxía partindo da nova era que vive a Terra de Alba... (Si. Hace poco acabé una novela corta de terror psicológico, que si todo va bien, podría ver la luz durante este año. Además de eso, tengo en la cabeza una nueva saga de terror con algo de detectives-más bien investigación-, ángeles, demonios y reliquias de ultramar que aún estoy por decidir si hacerla en entregas de novelas cortas o hacer un libro algo grande. Ese proyecto pienso empezarlo este mismo año y me sentaré en serio con él a partir de abril. Y, también hay que decirlo, tal como acaba el último volumen de “As Crónicas de Bran”, no puedo negar que me quedan ganas de iniciar, en algún momento, una nueva trilogía partiendo de la nueva era que vive la Tierra de Alba…)

-¿Puede ser que en esta novela hayas tenido alguna influencia del libro “Guardianes de la noche” de Sergei Lukyanenko o la película ambientada en él?
É curioso que me fagas esa pregunta.... XDDDDD Non, en serio, fago a broma porque para esta novela non teño consciencia de estar influenciado por esa novela ni pola trama de fondo mais... si que pode haber similitudes coa nova saga que vou comezar xa que, de algún xeito, tratará sobre a busca de certas reliquias que decidirán cal dos dous bandos se fará co control das almas dos homes... e non podo dicir máis... (Es curioso que me hagas esa pregunta….XDDDD, en serio, hago la broma porque para esta novela no tengo consciencia de estar influenciado por esa novela ni por la trama de fondo, pero … si que puede haber similitudes con la nueva saga que voy a empezar ya que, de alguna forma, tratará sobre la búsqueda de ciertas reliquias que decidirán cual de los dos bandos se hará con el control de las lamas de los hombres… y no puedo decir más…)

-¿Hay algo de ti mismo en esta trilogía?
Todo. Absolutamente todo. As paisaxes son as da miña aldea, as travesías polos montes ou navegando pola ría son as imaxes que se quedaron gravadas na miña mente cando pasaba aqueles intensos veráns en Taragoña e os personaxes compórtanse de un xeito ou outro segundo o estado de ánimo no que me atopaba o día no que escribía os seus capítulos. Así que podemos dicir que todo o bo e o malo que hai nesas páxinas, é todo o que había no meu peito. Supoño que, cando escribimos, todos facemos algo de autoterapia. (Todo. Absolutamente todo. Los paisajes son las de mi aldea, las travesías por los montes o navegando por la ría son las imágenes que se quedaron grabadas en mi mente cuando pasaba aquellos intensos veranos en Taragoña y los personajes se comportan de una manera u otra según el estado de ánimo en el que me encontraba el día en el que escribía sus capítulos. Así que podemos decir que todo lo bueno y lo malo que hay en esas páginas, es todo lo que había en mi pecho. Supongo que, cuando escribirnos, todos hacemos algo de autoterapia)

-¿Cómo se te ocurrió la unión de una trilogía fantástica con unos relatos de terror como son los protagonizados por O Solla? ¿Cuándo escribiste el primero de estos relatos “O ollo do Corvo” ya tenías en mente “As Crónicas de Bran?
Non. 'O ollo do Corvo' foi para min unha proba. A constatación de se era capaz de escribir algo que á xente lle gustara ler ou se mellor me adicaba a perder o tempo en algo que fixera menos dano. Tiven a sorte de que Ferny e Tomás confiarán en min e me deran a oportunidade de publicar en Contos Estraños. Ese primeiro relato era a miña particular homenaxe a Poe. Misturaba “O corazón delator”, “O gato negro” e “O corvo”. Do primeiro tomei ese horrible peso de culpa que é capaz de trastornar a un home (no meu caso O Manuel) e facerlle ver a realidade dun xeito deformado e, no relato, como outros lla queren facer ver. Do gato negro collín esa relación de amor-odio que pode haber entre un home e un animal e useina para “pintar” a estraña coexistencia de O Solla e o corvo. Do corvo, obviamente, tomei a figura do meu tótem pero, ademais, quería representar esa vida chea de amargura e sufrimento que queda despois de que perdes aos teus seres queridos, á túa familia. Penso que a primeira idea en firme d'As Crónicas apareceu tras escribir o terceiro relato, 'Os últimos de Landeiras'. Non sei porque pero, sen querelo, na miña cabeza misturáronse os frondosos bosques ateigados de trolls e orcos coas paisaxes da ría e o poderoso bater das escuras ás do corvo. (No. “O ollo do Corvo” fue para mi una prueba. La constatación de si era capaz de escribir algo que a la gente le gustara leer o si mejor me dedicaba a perder el tiempo en algo que hiciera menos daño. Tuve la suerte de que Ferny y Tomás confiaran en mí y me dieran la oportunidad de publicar en Contos Estraños. Ese primer relato era mi particular homenaje a Poe. Mezclaba “El corazón delator”, “El gato negro” y “El cuervo”. Del primero tomé ese horrible peso de la culpa que es capaz de transtonar a un hombre-en mi caso O Manuel- y hacerle ver la realidad de una forma deformada y, en el relato, como otros le quieren hacer ver. Del gato negro cogí esa relación de amor-odio que puede haber entre un hombre y un animal y la usé para “pintar” la extraña coexistencia de O Solla y el cuervo. Del cuervo, obviamente, tomé la figura de mi tótem, pero, además, quería representar esa vida llena de amargura y sufrimiento que queda después de que pierdes a tus seres queridos, a tu familia. Pienso que la primera idea en firme de “As Crónicas de Bran” apareció tras escribir el tercer relato, “Os últimos de Landeiras”. No sé por qué, pero, sin quererlo, en mi cabeza se mezclaron los frondosos llenos de trolls y orcos con los paisajes de la ría y el poderoso batir de las escuras alas del cuervo)

Cierro esta entrevista y aprovecho para dar las gracias a todos los que colaboraron en ella proponiendo preguntas y a Xosé Duncan por el gran trabajo hecho con sus extensas y detalladas respuestas que nos dejan conocerle algo mejor como escritor, si algo es Xosé Duncan es un trabajador incansable e inmensamente creativo como se deja traslucir esta entrevista que espero que os guste tanto como a mí.

4 comentarios:

 1. Hola! qué grande verte de vuelta, ya empezaba a preocuparme ;)
  En estos momentos comienzo a leer "A porta de Annwn" y en breve contaré mis impresiones. También me reconozco culpable de no haberme leído los Contos Estraños que me compré en la ya lejana feira do libro de A Coruña, pero comenzaré con los de Duncan y los tuyos, prometido.

  ResponderEliminar
 2. Que gustazo verme metido entre os libros que ledes e comentades. É un luxo contar co voso apoio. Grazas mil, Patri e Tomás!

  ResponderEliminar
 3. Gracias Tomás, no tienes de que preocuparte jejeje, aquí ando de nuevo, tengo pendiente de comprar "A porta de Annwn" espero comprarla en alguna feria del libro y conseguir una dedicatoria jeje, ya contarás que tal :) y no te preocupes ya leerás los Contos Estraños cuando puedas que son unos cuantos volúmenes, verás como te gustan :), espero que no seas muy duro con los míos.
  Duncan moitas grazas a ti é un luxo lerte e conversar contigo, é unha pasada o ben que contestas as preguntas, as túas respostas son moi interesantes, e como dixen máis arriba espero ter pronto "A porta de Annwn" asinado.

  ResponderEliminar
 4. Es la segunda vez en que tengo el gusto de leer sobre esta interesante novela y su autor. Ojalá la editen pronto en español y pueda tener acceso a ella.

  ResponderEliminar